Kontsern Fortum Tartu 2014

2014. aasta oli FortumTartu neljateistkümnes tööaasta. Ettevõtte soojatootmisele on aastate jooksul lisandunud elektri- ja turbatootmine. Fortum Tartu energiatootmine baseerub kohalike kütuste ja biokütuste kasutamisele, mis võimaldab nii soojust kui elektrit toota keskkonnasõbralikumalt ja  kütuste eest makstav raha jääb ringlema piirkonda, kus jaam asub. Kütuste valik ja efektiivsed tootmisüksused pakuvad Tartu elanikele konkurentsivõimelist ja stabiilset soojahinda ning elektritootmise hajutamine vähendab Vabariigi energiajulgeoleku riske. Ettevõtte riske kohalike kütuste turul vähendab oma turbatootmise olemasolu.

2014. aasta seadusandlikku keskkonda mõjutas jätkuvalt juba mitu aastat kestnud segadus Elektrituruseaduse muutmise ümber. Muudatused sisaldavad Elektrituruseaduses ettenähtud ja tähtajaliselt kokkulepitud toetussüsteemi tagasiulatuvat muutmist ka juba varem investeeringud teostanud ettevõtetele. Kuna investeerides on Fortum Tartu täitnud täpselt Eesti Vabariigi poolt nii energeetikaalastes arengukavades kui Elektrituruseaduses sätestatud tingimused, siis peaks seadus tagama, et  riigipoolsed kohustused oleks täidetud või juhul kui neid tagantjärele muudetakse, siis peab see toimuma kokkuleppel investoritega.

Kokkuvõttes võib möödunud majandusaastat pidada kordaläinuks. 2014.aastaks võetud eesmärgid täideti. 2014. aasta soojast ilmastikust tingituna  müüdi küll elektrienergiat 4 GWh vähem kui plaanitud ning soojusenergiat 27 GWh vähem kui plaanitud, kuid plaanitust väiksema müügi kompenseeris edukus uute kaugkütteklientide liitmisel tänu ettevõtte konkurentsivõimelisele kaugkütte hinnale. Ettevõtte  tulemustele mõjusid positiivselt Tartu elektrijaama kõrge töökindlus ja käitamise efektiivsus.  2014. aastal moodustas elektrienergia müük  müügitulust 22,3% ningsoojusenergia müük 76,8%.

2013. aastal ostetud Erakütte Tartu osakonna integreerimine ettevõttesse on läinud plaanipäraselt, seni eraldi olnud soojusvõrgud on osaliselt ühendatud ning võrkude ühendamistööd lõpevad  2015. aasta suvel. Pärast torustike ühendamist saab Tartu Elektrijaama veelgi tõhusamalt kasutada ja ühtlasi tekib võimalus suurendada kohalike kütuste osakaalu, toota soojust keskkonnasõbralikumalt ja efektiivsemalt ning jätkata Tartus Eesti ühe madalama soojahinnaga.

2014. aastal jätkus kaugjahutuslahenduse väljatöötamine ning jõuti kokkuleppeni esimese kliendiga. Väljatöötamisel on kaugjahutusjaama tehniline lahendus ning aastal 2015 alustatakse jahutusvõrgu ja -jaama väljaehitamisega.

2014. aastal valmis klientide soojusenergiaga varustamise kindluse tõstmiseks uus maagaasil töötav tipukatlamaja Ropka linnaosas. Katlamaja on ühendatud linna soojusvõrguga ning varustab linna soojaga kui ilmad on väga külmad või mõni teine tootmisüksus vajab asendamist.

Fortum Tartu ja tema tütarettevõtete majandusseis ja tehniline baas on tugevad ning ettevõtted on jätkusuutlikud. ASTartu Jõujaam turbatootjana tagab suhtelise sõltumatuse kütuste turul. AS Anne Soojus tagas tootmisseadmete pideva ja efektiivse töö ning konkurentsivõimelise hinnaga soojus- ja elektrienergia tootmise. AS Tartu Keskkatlamaja on olnud meie näoks kliendi poole ning traditsiooniliselt läbiviidava kliendirahulolu uuringu tulemuste põhjal võib öelda, et kliendisuhteid ning soojusega varustamise kindlust on hoitud heal tasemel.

Väga tähtis on asjaolu, et kontserni ettevõtetes ei esinenud 2014. aastal ühtegi keskkonnakahju juhtumit ega tööõnnetust.