Üldinformatsioon

AS Anne Soojus on soojuse- ja elektrienergia tootja ning pakub kaugjahutusteenust Tartu Kesklinnas ja Lõunakeskuse piirkondades. Töötajaid on 47.

AS Anne Soojuse alla kuulub Tartu Elektrijaam ja kőik kontserni Fortum Tartu katlamajad (Anne, Ropka, Aardla, Tulbi, Tuglase,Tarkoni ja mõned väikekatlamajad). Installeeritud soojusvőimsus küünib 303 MW-ni. Soojusenergiat ja kaugjahutust müüakse võrguettevõttele AS Tartu Keskkatlamaja.

Kõige olulisemaks tootmisüksuseks on kohalikel kütustel (hakkepuit ja turvas) töötav moodne Tartu Elektrijaam (valmis aastal 2009), mille elektritootmise jääksoojus kasutatakse sügis/talv/kevad perioodil täielikult ära Tartu linna kaugküttevõrgu baaskoormuse katteks. Elektrijaama elektriline võimsus on 25 MW ja soojuslik võimsus on 50 MW. Lisaks on elektrijaam varustatud nn. suitsugaaside "pesuriga", mis puhastab suitsugaase ja võtab suitsugaasidest tagasi soojusvõrku kevad-suvi-sügisperioodil veel 15 MW soojusenergiat.

Olulisel kohal on Anne Katlamaja,  mille kohalikel kütustel töötavate katelde koguvõimsus on 2x20 MW ja reservis olevate gaasikatelde koguvõimsus on 60 MW. Lisaks on katlamaja varustatud  suitsugaaside pesuriga, mis võtab suitsugaasidest tagasi soojusvõrku kevad-suvi-sügisperioodil veel 6 MW soojusenergiat. Kohalike kütuste kasutamine tagab gaasi hinnaga võrreldes oluliselt madalama energia hinna. Üldiseks eesmärgiks on vähendada gaasi kasutamist.

Tipuvõimsuse katlamajaks on gaasil töötav automaatjuhtimisega Ropka katlamaja (valmis aastal 2014) võimsusega 2x38 MW.  

Käivitatud on kaugjahutuse projektid, mille raames on Turu tänavale ehitatud Tartu kesklinna tsentraaljahutust kindlustav Kaugjahutusjaam,  Eesti Rahva Muuseumile on ehitatud kaugküttesüsteemiga sidestatud jahutuskompleks, käsil on Aardla Külmajaama ehitamine Lõunakeskuse piirkonna tarbeks.

Kõiki energiatootmise komplekse (v.a. Aardla katlamaja) juhitakse Tartu Elektrijaama juhtimiskeskusest.