Soojussõlmede ehitamise kord

Reglement – Soojussőlme dokumentatsioon ja vastuvőtu protseduur

 1. Tehnilised tingimused. Tehnilised tingimused väljastab AS Tartu Keskkatlamaja vőrguhalduse osakond tarbija vői sőlme paigaldaja avalduse alusel.
 2. Soojussőlme projekteerimine. Aktsepteeritakse litsentseeritud projektorganisatsiooni vői tuntud soojussőlmede müüja (maaletoojad) koostatud soojussőlmede projekte. Paigaldatava sőlme projekt vői seadmete spetsifikatsioon ja ühendusskeemid kooskőlastatakse enne paigalduse algust AS Tartu Keskkatlamaja vőrgu inseneriga, kes on kohustatud veenduma paigaldatavate seadmete ja nende ühendusskeemide őigsuses ja vastavuses soojussvőrgu ekspluateerimise parameetritega.
 3. Kasutuselevőtu kontroll. Kasutuselevőtu kontrolli eest vastutab vőrguinsener vői tema poolt määratud isik. Kasutuselevőtu kontrolli käigus järgitakse EJKÜ soojussőlmede paigalduse eeskirja punkte 11.4.2 kuni 11.4.5. Enne surveproovi teostamist veendutakse montaaži vastavuses projektile ning heale ehitustavale, samuti installeeritud seadmete andmete vastavuses projektile. Surveproov teostatakse 1,3-kordsel maksimaalsel töörőhul (primaarpoolel 16 bar; 15 min). Kasutuselevőtu kontrolli käigus kontrollitakse kőigi akti vormil (Lisa 1) esitatud nőuete täitmist. Peale kasutuselevőtu teostamist vormistatakse kohapeal kasutuskontrolli akt, mis viseeritakse AS Tartu Keskkatlamaja ja paigaldaja esindaja poolt. Talvisel perioodil on soojuse müüjal őigus soojussvarustus katkestada, kui kasutuselevőtu kontrolliga avastatud puudusi pole likvideeritud kolme tööpäeva jooksul. Peale kasutuselevőtu kontrolli peab olema soojusenergia arvesti plommitud.
 4. Soojussőlme vastuvőtt (lőppkontroll). Lőppkontrolli eest vastutab vőrguinsener vői tema poolt määratud isik. Soojussőlm vőetakse vastu peale sőlme töökatsetusi ja teostatud tööde lőppülevaatust. Lähtuda EJKÜ soovitustest punkt 11.4.6. Lőppkontrolli ajaks peavad olema kőik tööd lőpetatud ja soojussőlm täielikult häälestatud, samuti peaksid olema teostatud sőlme töökatsetused. Suvel paigaldatud sőlmede töökatsetused teostatakse peale kütteperioodi algust. Enne lőppakti meiepoolset viseerimist peab olema koostatud ja esitatud sőlme pass. Lőppkontrolli teostamise kohta koostatakse akt (Lisa 2).

Muud protseduuri reeglid:

 1. Soojusvőrgu sulgemisi on lubatud teostada vaid AS Tartu Keskkatlamaja personalil pärast seda kui AS Tartu Keskkatlamaja esindajaga on kirjalikult kooskőlastatud paigaldatava soojussőlme spetsifikatsioon ja paigalduse detailid.
 2. Enne lőppakti vormistamist peab diferentsiaalrőhu regulaator olema plommitud.
 3. Elektritööd peavad toimuma vastavat luba omavate töövőtjate poolt vastavalt kehtivale korrale. AS Tartu Keskkatlamaja poolt paigaldatavate sőlmede toite peab tagama maja valdaja.
 4. Lähtuvalt EJKÜ soovitustest ei vői soojusvahetist vőrku tagastuva soojuskandja temperatuur olla üle 5 kraadi kőrgem kui hoone küttesüsteemist tagastuv temperatuur.
 5. Soojussőlme ja soojusvőrgu vaheliste torustike keevitusi vőivad teostada vaid vastavaid litsentse omavad firmad ja vastavat tunnistust omavad keevitajad.

Soojussőlme pass

Paigaldatud soojussőlme pass peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente:

 1. Tehnilised tingimused (koopia)
 2. Seadmete valiku arvutused
 3. seadmete spetsifikatsioon
 4. sőlme pőhimőtteskeem
 5. aktid survestamise, kasutuskontrolli ja lőppkontrolli kohta, samuti sőlme katsetuste protokollid
 6. Info sőlme paigaldaja, tema litsentside/tegevuslubade kohta, garantii tingimuste kohta.
 7. Elektriseadmete projekt, elektritööde teostamise load.
 8. Kasutus-hooldus juhend.

Soojussőlme käikuandmisel tuleb läbi viia sőlme- ja vőrguvaldaja soojussőlme ekspluateerimiskoolitus.