Elekter

Fortum Tartu toodab elektrit kohalikel kütustel (hakkepuit ja turvas) töötavas kaasaegses koostootmisjaamas – Tartu Elektrijaamas (aastast 2009), mille elektritootmise jääksoojus kasutatakse sügis/talv/kevad perioodil täielikult ära Tartu linna kaugküttevõrgu baaskoormuse katteks. Elektrijaama elektriline võimsus on 25 MW ja soojuslik võimsus on 50 MW. Lisaks on elektrijaam varustatud nn. suitsugaaside “pesuriga”, mis puhastab suitsugaase ja võtab suitsugaasidest tagasi soojusvõrku kevad-suvi-sügisperioodil veel ca 15 MW soojusenergiat. Toodetud elektri müüme NordPool börsile. Küll aga pakume elektri võrguteenust elektrijaama lähiümbruses asuvatele klientidele. 

Elektri ja soojuse tootmise plussid koostootmisjaamas

Sama koguse soojuse ja elektri tootmiseks eraldi jaamades kulub 40% rohkem kütust kui koostootmisjaamas.

Väiksema kütusekoguse tõttu paiskub õhku oluliselt vähem kasvuhoonegaase ja lenduvaid osakesi.

Elektrijaamas kasutatavate taastuvkütuste osakaal on 85-100 %.

Elektri tootmine tarbimiskohale võimalikult lähedal vähendab elektri ülekandevõrkudes tekkivaid kadusid ja suurendab energiatõhusust.