Kaugküte

Kaugküte on tsentraalselt toodetud soojuse jaotamise süsteem elamutele ja hoonetele. Soojusallikas (katlamajas, koostootmisjaamas) toodetud kuum vesi suunatakse isoleeritud torustiku kaudu hoonete soojussõlmedeni, mis on soojusvahetite abil ühendatud hoone küttesüsteemiga. Soojusvahetites kantakse keskkütte soojus üle hoone küttesüsteemides ringlevale kütteveele ja soojale tarbeveele. Küttevee temperatuuri reguleerimine toimub soojussõlmes vastavalt hoone kütmisvajadusele, lähtudes tarbija soovist ja välisõhu temperatuurist. Kaugküte on puhtaim ja tõhusaim kütmisviis korter- ning eramajadele, avalikele ja ärihoonetele tiheasustusega piirkondades. Näiteks tarbib keskmine soojustatud eramaja aastas 15 MWh soojusenergiat.

Kaugkütte eelised

Kasutatakse kohalikku kütust, nagu turvas, hakkepuit, puidu- ja olmejäätmed jne. Perspektiivne on kaugküttesüsteemis tööstuse heitsoojuse, soojuspumpade ja elektri ning soojusenergia koostootmine.

Ühe kütuse hankeraskuste või suure hinnatõusu korral on võimalik kiiresti üle minna teisele kütusele. Ka on ühe suure katla avariilise seiskumise korral võimalus koormus katta teiste katelde ja soojusallikatega.

Suuremad katlamajad on varustatud kaasaegsete puhastusseadmetega, mis märgatavalt vähendavad õhureostust ja heitmete kontsentratsiooni tiheasustusaladel.

Kaugküttevõrk võimaldab soojuse ja elektri koostootmist, kus kasutatakse biokütuseid, mis võimaldab kütustes sisalduva energia efektiivse ärakasutamise.

Tagatud on ruumi püsiv temperatuur sõltumata ilmastikust.

Konkurentsitult odavamad keskkonnasäästlikud kohalikud biokütused.

Avatud kaugküte, kus soojusallikaks ei ole ainult koostootmisjaam ja/või katlamaja, vaid kasutatakse ka ära soojust, mis tekib teistes tootmisprotsessides nt. serveriparkides, trükikojas, kaugjahutuses.

Kaugküte Tartus

Fortum Tartu toodab Tartu linnale soojust oma koostootmisjaamas Tartu Elektrijaamas ja katlamajades (hetkel 6 suuremat ja veel mõned väikekatlamajad vt. Katlamajad). Kogu installeeritud soojusvõimsus küünib 303 MW-ni.

Tartus tarbib kaugkütte soojusenergiat ca 1900 hoonet, millest 60% moodustab elamusektor, kuhu kuuluvad korteriühistud, elamuühistud ja eramud, 14% on eelarvelised asutused ja 26% on muud asutused ja ettevõtted.

Tartu kaugküte on tõhus!

Soojusenergia hind

Soojusenergia hinna kooskõlastab Konkurentsiamet. Soojusenergia hind koosneb muutuv- ja püsikuludest. Muutuvkulud on kütuste – hakkepuit, turvas, höövlilaastud, metsajäätmed, gaas – ning elektri, kemikaalide ja toorvee maksumuskulud, st. muutuvkulud sõltuvad otseselt klientide poolt tarbitud soojushulgast. Püsikuludeks on riiklikud maksud, palgad töötajatele, tegevuskulud ja seadmete amortisatsioon.
Alates 1. jaanuarist 2019 on Fortum Tartu soojusenergia müügihind
48,50 €/MWh
Hinnale lisandub seadusega sätestatud käibemaks.

Soojusvõrguga liitumine

Jüri Moltsar

Müügijuht

Telefon: 733 7114

E-post: jyri.moltsar@fortumtartu.ee